Be Safe: Bio engineering van voorlanden

Door te bouwen met de natuur kunnen aantrekkelijke en innovatieve waterbouwkundige oplossingen worden gerealiseerd die bijdragen aan veiligheid en natuurontwikkeling.

Natuurlijke oplossingen (zoals de Zandmotor) gedragen zich sterk dynamisch. Dit leidt tot veel onzekerheid over hun bijdrage tegen overstromingen. Hierdoor is men nog huiverig natuurlijke oplossingen als volwaardig alternatief mee te nemen bij benodigde beschermingsmaatregelen zoals dijkversterkingen.

Be Safe: werken met begroeide voorlanden

Doel

Dit project zal bijdragen aan de “vergroening van de waterveiligheid” en richt zich op het benuttenvan begroeide vooroevers, zoals schorren en kwelders, om overstromingrisico’s te verlagen. Het doel is meer inzicht te krijgen in de werking van vooroeversystemen en de wijze waarop deze kunnen bijdragen aan hoogwaterbescherming.
Het project zal resulteren in nieuwe kennis en methoden om vooroeversystemen te kunnen beoordelen, ontwerpen, aanleggen en beheren. Het project integreert kennis op het gebied van ecologie, morfologie, waterbouwkunde en bestuurlijke implementatie.

Aanpak

Aan de hand van verschillende case studies wordt het fundamentele gedrag van vooroeversystemen in het veld, in het laboratorium en met computermodellen bestudeerd. In een toegepaste case wordt onderzocht hoe een vooroever kan bijdragen aan een geplande dijkversterking in Nederland en hoe de samenwerking tussen diverse betrokken partijen kan worden vormgegeven. Door de samenwerking van de onderzoekers met Rijkswaterstaat, het
bedrijfsleven en natuurorganisaties kunnen de oplossingen die uit het onderzoek volgen direct in de praktijk geïmplementeerd worden.

Resultaten

Het project levert kennis, methoden en instrumenten (zoals een maptable). Die zijn nodig voor het ontwerp en de implementatie van voorlanden met vegetatie als een veilig, ecologisch wenselijk en kosteneffectief alternatief voor hoogwaterbescherming.
We werken nauw samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheden om de implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk te verbeteren. Ons onderzoek kwantificeert onzekerheden in de biogeomorfologische ontwikkeling van vooroeversystemen en zal de golfremmende werking op waterkeringen kwantificeren. We brengen ook in kaart hoe veiligheidsdoelen gecombineerd kunnen worden met natuurdoelen. In het project ontwikkelen we daarnaast nieuwe governance benaderingen om voorlanden met vegetatie te realiseren door nieuwe samenwerkingen met overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties. Overall levert het project de instrumenten en inzichten om innovatieve voorlanden met vegetatie te implementeren bij toekomstige dijkversterkingen in Nederland en in het buitenland.

Contact

Be Safe: Bio-Engineering van voorlanden
Bas Borsje
Onderzoeker
[email protected]

Partners

In het project werken naast de onderstaande partijen en de Hogeschool Zeeland samen.