Prins Hendrikzanddijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voornemens een buitendijkse zandige versterking uit te voeren van de Zeedijk Prins Hendrikpolder op Texel. Het plan bestaat uit het aanbrengen van een waterkerend zandlichaam als buitendijkse volwaardige primaire waterkering. De natuurlijke elementen die typische natuurwaarden van de Waddenzee vormen bewerkstelligen een zachte overgang van Waddenzee naar de zeedijk. Dit plan heet de Prins Hendrikzanddijk.

Zandlichaam

Het zandlichaam van de zandige kering sluit over de gehele lengte van dijksectie 9 van de Waddenzeedijk Texel aan op de bestaande zeedijk over een lengte van circa 3.200 meter. Het zandlichaam wordt zo’n 150 tot 200 meter breed en circa 8 meter hoog. Het zandlichaam zal worden ingeplant met Helmgras om verstuiving te voorkomen. Als onderdeel van de ruimtelijke inpassing van de zandige dijk zullen natuurlijke elementen van de Waddenzee worden meegenomen in het ontwerp.

Meetplan

EcoShape is in een vroeg stadium (2014/2015) betrokken geweest bij de advisering over een monitoringplan. Het advies beschrijft de meetplannen die nodig zijn voor de projectgebonden monitoring voor de PHZD. Dit is uitgewerkt op basis van de projectgebonden meetdoelen en informatiebehoeften en zijn uitgewerkt in onderzoeksvragen. De meetplannen zijn onderverdeeld in diverse categorieën. Ieder meetplan bestaat uit een inleiding waarin het meetdoel en de informatiebehoefte specifiek worden gemaakt. Ook is zo goed mogelijk aangegeven wat de key performance indicators (kpi) zijn en er is beschreven in hoeverre er aangesloten kan worden bij bestaande meetprogramma’s. Ieder meetplan behandelt verder het meetgebied en de meetlocaties, de meetperiode en meetfrequentie, dataoplevering en kwaliteitsborging. Het meetplan is vanwege het voortijdig beëindigen van het project niet verder gekomen dan een concept rapport.

Downloads

Download hier het meetplan voor de Prins Hendrikzanddijk