English en Menu
Duurzame Havenontwikkeling 1

Ecosysteemherstel

Building with Nature biedt uitstekende mogelijkheden voor ecosysteemherstel door de natuur zelf aan herstel te laten werken en daarvoor de optimale omstandigheden te scheppen.

Slibrijke kusten

Slibrijke kusten zijn een goed voorbeeld van ecosystemen, die (voorbij het kritieke punt) uit evenwicht zijn gebracht waardoor de natuur zichzelf niet meer kan herstellen. Wereldwijd kampen duizenden kilometers slibrijke kust met troebelheid, erosie en sedimentatie op ongewenste plaatsen. Dit heeft negatieve effecten op de natuur, recreatie, waterveiligheid en voedselvoorziening. Deze kusten staan voor een combinatie van technische, economische en maatschappelijke uitdagingen. EcoShape ontwikkelt kennis om de complexe problemen van slibrijke kusten terug te dringen.

Het ‘Living Lab for Mud’ is de gemeenschappelijke noemer voor deze pilotprojecten.

Natuurlijke Waterkeringen 2

Living Lab for Mud

In het" Living Lab for Mud" onderzoeken we vier onderwerpen, te weten: 1e: het invangen van slib. De focus ligt daarbij op sedimentatiegedrag, ontwikkeling van cohesie onder het wateroppervlak, het vervoer van slib naar de wal en de reactie van het ecosysteem op veranderingen in de troebelheid van het water. 2e: de sterkte-ontwikkeling van slib als bouwstof, waaronder consolidatie, sterkteontwikkeling onder water, het ontwateren, de tijdschaal en de rol van vegetatie. 3e: slib als bouwstof voor landaanwinning of kwelderontwikkeling; en 4e: hoe kunnen we met slib maatschappelijk voordeel en toegevoegde waarden creëren.

Daarvoor voeren we case studies uit, onderzoeken we adaptief beheer en ontwikkelen we een business case. EcoShape zoekt nog nieuwe partners voor het Living Lab for Mud.

Interesse?

Samenwerken of meefinancieren in het Living Lab for Mud?

Neem contact met ons op!