Thema: Natuurlijke Waterkeringen
English en Menu
Jaarverslag 2017 6

Golfkracht dempen

Een langzaam aflopende zachte vooroever, waar nodig beplant met vegetatie, dempt de golfkracht en remt erosie. Deze oplossing kan op veel plaatsen goedkoper zijn in aanleg en onderhoud dan een traditionele dijkversterking.

Minder verstoring bodemleven

Regelmatig terugkerende zandsuppleties verstoren het bodemleven. Het neerleggen van een grote hoeveelheid zand op een strategische plek, die voor ongeveer 20 jaar genoeg is, kan deze herhaaldelijke verstoring voorkomen.

Golven, getijdestroming en wind verspreiden het zand geleidelijk langs de kust. Hierdoor wordt de kust op een natuurlijke wijze onderhouden. Het bodemleven krijgt de kans zich te herstellen en te verbeteren.

Duurzame Waterveiligheid

Oesters als golfbreker

Op verschillende plekken zijn, ter bescherming van de kust, oesterriffen geplaatst. De schelpdieren breken de golven waardoor de achterliggende dijk beschermd word. Daarnaast treedt achter het rif sedimentatie op waardoor de kust versterkt wordt. Door de versterkte kust en de golfremmende werking neemt de kusterosie af.