Thema: Natuurlijke Waterkeringen
English en Menu
Jaarverslag 2017 6

Golfkracht dempen

Een langzaam aflopende zachte vooroever, waar nodig beplant met vegetatie, dempt de golfkracht en remt erosie. Deze oplossing kan op veel plaatsen goedkoper zijn in aanleg en onderhoud dan een traditionele dijkversterking.

Minder verstoring bodemleven

Regelmatig terugkerende zandsuppleties verstoren het bodemleven. Het neerleggen van een grote hoeveelheid zand op een strategische plek, die voor ongeveer 20 jaar genoeg is, kan deze herhaaldelijke verstoring voorkomen.

Golven, getijstroming en wind verspreiden het zand geleidelijk langs de kust. Natuurlijke krachten onderhouden op deze manier de kust.

Duurzame Waterveiligheid

Oesters als golfbreker

Op verschillende plekken zijn, ter bescherming van de kust, oesterriffen geplaatst. De schelpdieren breken de golven en beschermen daardoor de achterliggende dijk. Daarnaast bezinkt zand en fijn sediment achter het rif waardoor de kust versterkt wordt.