Thema: Natuurlijke Waterkeringen
English en Menu
Ecologische Voordelen 8

Dynamische kustnatuur

De overgang tussen water en land is een belangrijke leefomgeving voor veel flora en fauna. Een kustversterking met een vooroever van zand biedt mogelijkheden voor het creëren van een dynamisch intergetijdegebied. Er ontstaan nieuwe habitats aan de bestaande kust. Trekvogels kunnen er rusten en ook andere dieren vinden hier een nieuw leefgebied.

Ecologische Voordelen 7

Aantrekkelijk duingebied

Kunstmatige harde kustversterkingen hebben op veel plaatsen de oorspronkelijke kustverdediging verdrongen en flora en fauna verstoort. Een Building with Nature ontwerp brengt het natuurlijke habitat terug. Langs een zandige kust kan de natuurlijke duinhabitat weer terugkeren, die een aantrekkelijke ruimte biedt voor flora, fauna én recreanten.

Pilot Houtribdijk 1

Zand als versterking

Als er ruim voldoende zand beschikbaar is, kan dit uitstekend als materiaal voor versterking van de waterkering worden gebruikt. Een vooroever van zand biedt een aantrekkelijk leefmilieu voor flora, fauna en bodemdieren en het kan een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Zandwinning kan op een ecologisch verantwoorde manier gebeuren Hierdoor herstelt en verbetert het bodemleven op de zandwinlocatie sneller.