English en Menu

De pilot zandige vooroever Houtribdijk is een proef met een innovatieve manier van dijkversterking. Voor de bestaande dijk is een grote hoeveelheid zand gestort en beplant met verschillende soorten vegetatie.

Deze zogenoemde vooroever vermindert de golfslag tegen de dijk, waardoor deze helemaal niet of minder zwaar belast wordt. De dijk zelf hoeft daardoor niet versterkt te worden. Een zandige vooroever is op veel plaatsen goedkoper in aanleg en onderhoud dan een traditionele dijkversterking. Bovendien is het duurzamer en geeft het extra mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden van een gebied.

In deze pilot wordt de werking van een vooroeverversterking onderzocht. Het pilotproject maakt deel uit van het landelijke Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Pilot Houtribdijk

Doel

Een versterking van een bestaande dijk met een zandige vooroever is aan de (zee)kust al vaker toegepast. Maar voor andere omstandigheden, zoals in meren, moet een aantal vragen nog worden beantwoord om de onzekerheid over dit soort toepassingen te verkleinen. Het gaat dan om vragen als wat het effect is van golfslag op het voorland, wat de invloed is van natuurontwikkeling op de stabiliteit van de vooroever en welke locaties geschikt zijn om een vooroever aan te leggen. Met de kennis die in de pilot wordt opgedaan, kan het concept op andere locaties worden toegepast.

Kennis uit pilot waardevol voor versterking Houtribdijk 1

Henk Meuldijk (Rijkswaterstaat) is enthousiast over de pilot

Meuldijk is projectleider van de versterking Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, die Rijkswaterstaat vanaf 2018 over een lengte van 25 kilometer met zand verstevigt. De pilot levert waardevolle kennis op voor zijn project.

Lees interview

Aanpak

Voor de pilot is in de zomer van 2014 een circa 400 m lange proefsectie aangelegd, bestaande uit circa 70.000 m³ zand, variërend in breedte en hoogte. De proefsectie wordt aan één zijde begrensd door een loodrecht op de dijk aangebrachte damwand om zo een in de lengterichting stabiel proefvak te krijgen. De proefsectie is in het voorjaar van 2015 deels beplant met verschillende soorten vegetatie. Zo kunnen diverse situaties tegelijkertijd op hun effectiviteit worden onderzocht.

Pilot Houtribdijk 2

Infographic van de pilot. Voor een grotere versie download te infographic onder Communicatiemiddelen

Onderzoek

De proefsectie wordt gedurende vier jaar gemonitord. Ter plaatse van de proefsectie worden zowel de waterstanden als de golfaanval continu gemeten. Ook zijn er twee camera’s geplaatst die elk uur opnamen maken (zie de time lapse film hieronder). De bodemligging wordt zowel onder als boven water meerdere keren per jaar ingemeten. De gegevens worden geanalyseerd en vertaald naar antwoorden op de onderzoeksvragen. In 2016 wordt een voorlopig antwoord gegeven op de vraag hoe een veilige, stabiele en kostenefficiënte vooroever van zand kan worden ontworpen. De definitieve resultaten van de pilot zijn bekend in 2018.

Rotatie van de oever

Timelapse beelden van de pilot tonen hoe de oever van de proefsectie zich sinds de aanleg aanpast aan de heersende golfrichting.

Projectresultaten

De kennisproducten en daarmee nieuw verworven inzichten worden actief gedeeld met de omgeving. De reeds beschikbare producten en inzichten uit de pilot zijn hieronder te downloaden als pdf en zijn vrij toegankelijk en te gebruiken. Kennisproducten zijn eerst getoetst op kwaliteit en daarna vastgesteld door een stuurgroep waarin zowel RWS als EcoShape vertegenwoordigd zijn.

De informatie op deze website is vrij te gebruiken. Hoewel ten tijde van publicatie deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, is deze uitsluitend bedoeld als indicatie en moet daarom niet beschouwd worden als een advies. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en interpretatie van de informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze pagina.

Contact

Pilot Houtribdijk 3
Henk Steetzel
Project manager

Partners

Stichting Ecoshape is initiatiefnemer van de pilot en voert de pilot uit. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, is opdrachtgever voor de pilot. De samenwerkende partijen binnen Ecoshape voor de pilot Houtribdijk zijn kennisinstellingen Deltares en Alterra, waterbouwbedrijven Boskalis en Van Oord en de ingenieursbureaus Arcadis, RoyalHaskoningDHV en HKV – Lijn in Water. Deltares en Alterra zijn verantwoordelijk voor de monitoring en Arcadis voor het zogenaamde werkprogramma waarin de eerder genoemde producten worden ontwikkeld. De projectleiding is in handen van H.J. Steetzel (Arcadis).

 • Ons netwerk 17

  Rijkswaterstaat

 • Ons netwerk 2

  Arcadis

 • Ons netwerk 23

  Wageningen UR

 • Ons netwerk 3

  Deltares

 • Ons netwerk 22

  Van Oord

 • Ons netwerk

  Boskalis

 • Ons netwerk 18

  Royal Haskoning DHV

 • Ons netwerk 7

  HKV lijn in water