Schoon slib haven Harlingen aanjager nieuwe kweldernatuur

Vanaf september starten de Gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape gezamenlijk een bijzonder experiment; 300.000 kuub slib uit de haven van Harlingen wordt gebruikt voor de aangroei van de kwelder bij Westhoek.

Kwelders zijn van levensbelang voor kwelderplanten en wadvogels. Vogels rusten er en zoutplanten als zeekraal en lamsoor vinden hier hun plek. Verder is er in het slik bij de jonge kwelders veel voedsel voor kluten en andere wadvogels te vinden. Daarnaast vergroten kwelders ook de veiligheid voor de mens. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en buitendijkse kwelders vormen een buffer tegen het opkomende zeewater.

Kennis opdoen over het nuttig hergebruik van baggerslib

Martin Baptist

Martin Baptist, projectleider: “Met dit project doen we kennis op over het nuttig hergebruik van baggerslib voor het versterken van kwelders. Deze kennis is wereldwijd gewild om natuurlijke kustecosystemen te herstellen en de gevolgen van zeespiegelrijzing tegen te gaan”.

Om de haven van Harlingen goed bereikbaar te houden voor de zeevaart moet er ieder jaar 1,2 miljoen kuub havenslib uit de vaargeul gebaggerd worden. Het havenslib komt nu goed van pas als bouwstof voor kwelders. De komende winter zal 300.000 kuub schoon havenslib voor dit experiment gebruikt worden. Van september t/m maart wordt zeven dagen in de week slib uit de haven ‘druppelsgewijs’ zeven kilometer verderop langs de Friese kust neergelegd. Een deel van het slib zal de kwelder bereiken en stimuleert daar de kwelderaangroei. Bovendien zal naar verwachting minder slib terugstromen naar de haven van Harlingen.

Lokaal de handen ineen kunnen slaan om economie en natuur een impuls te geven

Chris Bakker

Het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ is daarmee een voorbeeld van synergie tussen havens en natuur. Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea toont zich dan ook blij met de bijzondere samenwerking: “Het is hét voorbeeld hoe we lokaal de handen ineen kunnen slaan om zowel de economie als de natuur een duurzame impuls te geven.’ Een mooi voorbeeld van een “win-win” aanpak.

Tijdens het experiment zal een team van deskundigen van Wageningen University & Research, Deltares, Arcadis, Royal Haskoning DHV, Van Oord, NIOZ en TU Delft het verplaatsen van het slib en de kwelderaangroei onderzoeken. Slibmotor Koehoal is een project van het programma Building with Nature Waddenzeehavens en wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van EcoShape, het Waddenfonds en NWO-STW.