Startsein voor Bouwen met de Natuur in de Scheldedelta

Begin juni is het startsein gegeven voor het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta op initiatief van Delta Academy, onderdeel van HZ University Of Applied Sciences. In dit Living Lab wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar nieuwe oplossingen voor waterveiligheid, natuur, leefbaarheid en recreatie tegen de effecten van klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en bodemdaling. Daarbij wordt ‘Bouwen met de Natuur’ als uitgangspunt genomen. Het meewerken aan praktijkvragen en de kennis die daaruit voortkomt is leerzaam voor zowel studenten van HZ Delta Academy als bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en natuurorganisaties die actief zijn in de regio.

Eco-engineering, oftewel ‘Bouwen met de Natuur’, is een nieuw vakgebied waarin kennis van engineering en ecologie wordt geïntegreerd. Bekeken wordt hoe natuurlijke materialen, organismen en vegetaties bijdragen aan beschermende structuren en landschappen. Kennis van eco-engineering is een noodzakelijke voorwaarde om ecosystemen te ontwerpen en te bouwen die zowel de maatschappij als de natuur en landschap ten goede komen. Het Living lab Scheldedelta combineert het uitvoeren van projecten met het vergroten van kennis van Bouwen met de Natuur. Studenten en professionals gaan erin samenwerken.

• Bij de kade van het NIOZ in Yerseke komt een onderwater lab voor het testen van hard substraat dat gebruikt kan worden om het diepwatermilieu bij windparken en zeedijken te verrijken.
• Praktijkvoorstellen zijn gedaan voor de vermindering van CO2 uitstoot bij zandsuppleties en het gebruik van oesterriffen, mosselbanken en schorren bij kustbescherming.
• Diverse partijen starten het atelier Dynamisch Kustlandschap. Langs de kust van Schouwen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen zal praktijkgericht onderzoek gedaan worden naar het combineren van kustveiligheid, natuur en recreatie, dit ter ondersteuning van de kustvisie.
• De internationale Interreg-projecten Building with Nature en Smartsediment kijken, op diverse Europese plekken, naar de bestuurlijke en maatschappelijke acceptatie van bouwen met natuur. Daar sluit Living Lab in de Scheldedelta nu bij aan.
• Het Zeeuwse Landschap, Universiteit Antwerpen en HZ Delta Academy gaan de ecosysteemdiensten van Perkpolder, Waterdunen en Hedwigepolder bepalen en monitoren.
• Big data en satellietwaarnemingen gaan worden toegepast voor bij het beheer van haven-, natuur- en landbouwgebieden.
• Het US Army Corps of Engineers, het Rijkswaterstaat van de Verenigde Staten, zal bijdragen aan het Living Lab Eco-Engineering Scheldedelta door de uitwisseling van kennis.

Met deze en andere initiatieven zal nieuwe kennis worden opgebouwd om de veerkracht van de Scheldedelta te vergroten en de kenniseconomie in de regio te versterken.

Het Living lab Eco-Engineering wordt ondersteund door o.a. Rijkswaterstaat, Van Oord, Witteveen+Bos, Zeeland Seaports, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, het Zeeuwse Landschap, Wageningen Marine Research, NIOZ, Deltares, Provincie Zeeland, US Army Corps of Engineers en HZ Delta Academy. Het initiatief draagt bij aan diverse uitvoeringsagenda’s en beleidsplannen, zoals Convenant Duurzame Havenontwikkeling Westerschelde 2030, Kustvisie, Hoogwaterbescherming programma en Natuurvisies voor de Westerschelde en Oosterschelde.

Startsein voor Bouwen met de Natuur in de Scheldedelta

Foto: na afloop van de werkconferentie Bouwen aan een veerkrachtige Scheldedelta (1-2 juni 2017, Westduin, Vlissingen) spraken diverse bedrijven, overheden, kennisinstellingen en natuurorganisaties commitment uit voor samenwerking binnen het Living lab Eco-engineering Scheldedelta.