Building with Nature opschalen in Indonesië

Om de strategie hiervoor te bepalen heeft het Building with Nature Indonesia-consortium een high-level expert meeting in Jakarta georganiseerd, met afgevaardigden van nationale en lokale overheden en universiteitspartners. Deze sessie resulteerde in het besluit om een BwN platform in Indonesië op te richten.

Verder deelden de partijen de zorg over de problematiek van bodemdaling, die de kwetsbaarheid van de Indonesische kust verder doet toenemen.

Expert meeting Indonesië

Eén van de hoogste prioriteiten in het verspreiden van Building with Nature in Indonesië is het oprichten van het BwN platform. Dit platform bestaat uit BwN experts en ervaringsdeskundigen waarvan de meesten sinds de beginfase betrokken zijn geweest bij het BwN programma in Indonesië. Het platform dient als een hub voor het opschalen van de BwN aanpak in Indonesië. Het platform biedt praktische ontwerprichtlijnen en trainingen aan de watersector. De experts van het platformbieden ondersteuning aan overheden op nationaal, provinciaal en regionaal district niveau. Daarnaast kan het BwN platform een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en aan het beperken van de gevolgen van rampen.
Er komen werkgroepen om toepassing van Building with Nature te stimuleren. Daarnaast is er een helpdesk faciliteit voor on-the-job begeleiding bij alle aspecten van de levenscyclus van bestaande en toekomstige BwN projecten.

De meeting resulteerde ook in een visie, governance- en lidmaatschapsmodel en een overzicht van doelgroepen en werkwijzen.

Het doel is dat het BwN platform onafhankelijk wordt, waarin deelnemers uit de overheid, private sector, kennisinstituten en burgers gezamenlijk nieuwe pilot projecten in verschillende settings initiëren en kennis verstrekken over Nature Based Solutions.

Alle deelnemers delen de zorg over bodemdaling, die met alarmerende snelheid in Demak plaatsvindt. Recente observaties tonen aan dat de problematiek veel ernstiger is en betrekking heeft op een veel uitgebreider gebied, dan aanvankelijk werd gedacht.

Uiteindelijk kunnen de inspanningen om de mangroven en aquacultuur te herstellen mogelijk niet uitvoerbaar blijken bij zulke grote bodemdaling. De deelnemers geloven dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt bij alle belanghebbenden en dat een aanpak alleen kans van slagen heeft als het waterverbruik, de waterbeschikbaarheid en de waterveiligheid integraal en met alle betrokkenen worden aangepakt, niet alleen in Demak maar ook in Semarang City.

De volgende drie belangrijke oplossingen werden geïdentificeerd:
1. Het stoppen van ongecontroleerd waterverbruik en verspilling zoals grondwateronttrekking, wat de bodemdaling in Demak en de kustgebieden langs zuidoost Azië veroorzaakt;
2. Het reguleren van de watervoorziening;
3. Het verbeteren van waterdistributie.

Het BwN consortium in Indonesië roept daarom op om een integraal watermanagement plan op te stellen voor Demak en Semarang, en richt zich op het ontwikkelen van een routekaart om de bodemdaling aan te pakken.