Eerste slib gestort in Kleirijperij

Op 5 april is het eerste slib gestort in de Kleirijperij in Oterdum bij Delfzijl. De Kleirijperij is een belangrijk innovatieproject binnen het Programma Eems-Dollard 2050. Voor het eerst wordt er zout slib in de proefbassins gestort en op grote schaal omgezet in hoogwaardige zoete dijkenklei. (Tekst loopt door onder foto).

Eerste slib gestort in Kleirijperij 2
Het eerste slib vult de Kleirijperij (foto Christiaan van Velzen)

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Aan de andere kant is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems-Dollard om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan. Deze kennis is ook elders in Nederland van grote waarde, bijvoorbeeld in de Westerschelde. Nederland kan als baggerland deze kennis internationaal toepassen; ook estuaria elders in de wereld hebben te kampen met slibproblematiek.

De pilot is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s en Het Groninger Landschap. EcoShape is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderzoek. Het project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds.