Eindrapportage Slibmotor gereed

Bij de haven van Harlingen is tussen 2016 en 2019 een innovatieve methode getest voor hergebruik van baggerslib om de natuurlijke ontwikkeling en groei van de kwelder Koehoal-Westhoek te stimuleren: de Slibmotor. De eindrapportage beschrijft het effect van de Slibmotor op de ontwikkeling van slikken en kwelders.

Belangrijke bevindingen uit het monitoringsprogramma zijn dat windkracht en windrichting het slibtransport sterk beïnvloeden en dat het slib slechts tijdelijk op het wad en de kwelders blijft, afhankelijk van specifieke windomstandigheden. Het belang van de aanvoer van extra slib ten opzichte van de herverdeling van lokaal slib is minder groot dan verwacht. Een toename van de sedimentdynamiek door de Slibmotor kon niet met zekerheid worden vastgesteld. Bij het evalueren van de resultaten van de Slibmotor concludeert het team dat de hydrodynamische invloed van golven en stroming op erosie groter is dan van tevoren voorzien.

Ook biotische processen spelen een rol bij kwelderuitbreiding. Experimenten waarbij zeekraalzaad werd uitgestrooid vóór de kwelderrand toonden aan dat de hoogte en overstromingsduur van de kwelder geschikt waren voor vegetatieontwikkeling en dus voor kwelderuitbreiding. De belangrijkste beperking voor de natuurlijke vestiging van vegetatie in de overgangszone tussen kwelder en wad bleek de beschikbaarheid van levensvatbare zeekraalzaden. Het is aannemelijk dat een tekort aan levensvatbaar zeekraalzaad de kwelderuitbreiding in het Slibmotor project heeft beperkt, niet een tekort aan sediment.