Pilot Kleirijperij van start langs Eems Dollard

Langs de Eems Dollard komt een pilot Kleirijperij om te onderzoeken hoe slib kan worden omgezet in klei. De pilot is een samenwerking van kennisconsortium EcoShape, Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s en Het Groninger Landschap. EcoShape is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het project wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds.

In de Eems Dollard is te veel slib aanwezig. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. Daarnaast is er in het gebied behoefte aan klei om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar.

‘Begin 2018 verwachten we het eerste slib in de Pilot Kleirijperij aan te brengen’ vertelt Erik van Eekelen, programmamanager bij EcoShape. ‘We starten met het inrichten en vullen van twee slibdepots. Eén depot is voor baggerslib uit het Havenkanaal bij Delfzijl. Het andere depot is voor slib afkomstig uit Polder Breebaart bij Termunten. In de kleirijperij ontwikkelt het slib langzaam tot klei door processen als ontwatering, ontzilting en oxidatie. De kleirijperij heeft verschillende proefvakken, zodat we verschillende varianten van rijping kunnen testen.’

Waterschap Hunze en Aa’s gaat 70.000 m3 van de gerijpte klei gebruiken om 1 kilometer dijk te versterken in de pilot ‘Brede Groene Dijk’. Dit is een dijk met een flauwe helling, bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Als de Pilot Kleirijperij succesvol is, bestaat de intentie om ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard (ongeveer 11,5 kilometer) op deze manier te versterken. Daarnaast kan het gerijpte materiaal ook dienen om landbouwgrond op te hogen en wellicht als bron voor de baksteenindustrie.

De kleirijperij is voor EcoShape een mooie uitbreiding van groter onderzoek naar nuttige toepassing van slib: het zogenoemde Living Lab for Mud. In dit Living Lab voert EcoShape verschillende projecten uit.
Van Eekelen: ‘In de projecten Marconi bij Delfzijl en de Slibmotor bij Harlingen onderzoeken we hoe we met slib kwelders kunnen aanleggen en laten aangroeien.’ Ook in Indonesië doen we onderzoek, naar herstel van mangrovebossen door met slib een vruchtbare voedingsbodem te creëren waarin mangrovebos terug kan groeien. Met de Pilot Kleirijperij vergroten we onze kennis over hoe we overtollig slib op een goede manier kunnen inzetten voor dijkversterking. De kennis uit het Living Lab kan op andere plekken worden toegepast om het slibprobleem aan te pakken’.

EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature; een nieuwe manier van ontwerpen in de waterbouw die de natuur benut waardoor meerwaarde ontstaat voor natuur, economie en maatschappij. EcoShape is een consortium van 25 partners uit bedrijfsleven, overheid, NGO’s en kennisinstellingen. Aan de pilot Kleirijperij werken de EcoShape partners Arcadis, Deltares, Van Oord, Boskalis, Royal IHC, Witteveen+Bos, HKV Lijn in Water, Royal Haskoning DHV en Wageningen Marine Research samen.

Pilot Kleirijperij van start langs Eems Dollard
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Kleirijperij op 17 juli 2017