Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn kwelders aangelegd met zand en slib uit de lokale omgeving. Een deel van de kwelder is ingericht als testlocatie om kennis over kwelderontwikkeling te vergroten.

Doel

Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is kwelders te herstellen door hergebruik van slib. De waterkwaliteit verbetert en tegelijk ontstaat een natuurgebied dat bijdraagt aan de biodiversiteit, kustveiligheid en aantrekkelijkheid van de kust.

Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl 3

Onderzoek

In proefvelden experimenteren we met verschillende percentages slib, verschillende types golfremmende structuren zoals dammetjes en keileem en het inzaaien of benutten van de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad om kweldergroei te stimuleren.

Onderzoek
In mei 2019 zaaide het onderzoeksteam zeekraal in. In oktober 2019 stond de kwelder vol met zeekraalplantjes. De onderzoekers vertellen over het experiment, hun verwachtingen en de verrassingen.

Resultaten

De proef levert kennis op over de manier waarop kwelders vanuit lastige omstandigheden kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld. Deze kennis is wereldwijd toepasbaar ter vergroting van kustveiligheid en biodiversiteit. De onderzoeksrapporten zijn hieronder te downloaden.

Eerste waarnemingen op de pionierkwelder bij Delfzijl 4
Proefvakken
De kwelder is opgedeeld in verschillende proefvakken. Elk proefvak varieert wat betreft bodemsamenstelling en ingezaaide of natuurlijk gevestigde zeekraal.

Contact

MARCONI Delfzijl
Petra Dankers
Project Manager
[email protected]

Marconi Buitendijks

De gemeente Delfzijl is opdrachtgever. Het project maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘Marconi Buitendijks’. De ontwikkeling geeft antwoord op een aantal grote vraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft: krimp, zeespiegelrijzing in combinatie met bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard.