English en Menu

Voor de kust van Delfzijl heeft EcoShape een kwelders aangelegd met zand en slib uit de lokale omgeving. Deze plek is een testlocatie om kennis over succesvolle natuurlijke kwelderontwikkeling te vergroten.

Doel

Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is kwelders te herstellen door hergebruik van slib. De waterkwaliteit verbetert en tegelijk ontstaat een natuurgebied dat bijdraagt aan de waterkwaliteit, ecologie, kustveiligheid en aantrekkelijkheid van de kust.

Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl 3

Onderzoek

In proefvelden experimenteren we met verschillende percentages slib, verschillende types golfremmende structuren zoals dammetjes en keileem en het inzaaien of benutten van de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad om kweldergroei te stimuleren.

Onderzoek

In mei 2019 zaaide het onderzoeksteam zeekraal in. In oktober 2019 stond de kwelder vol met zeekraalplantjes. De onderzoekers vertellen over het experiment, hun verwachtingen en de verrassingen.

Resultaten

De proef levert kennis op over de manier waarop kwelders vanuit lastige omstandigheden kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld.

Eerste waarnemingen op de pionierkwelder bij Delfzijl 4

Proefvakken

De kwelder is opgedeeld in verschillende proefvakken. Elk proefvak varieert wat betreft bodemsamenstelling en ingezaaide of natuurlijk gevestigde zeekraal.

Marconi Buitendijks

De gemeente Delfzijl is opdrachtgever. Het project maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘Marconi Buitendijks’. De ontwikkeling geeft antwoord op een aantal grote vraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft: krimp, zeespiegelrijzing in combinatie met bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard.

Contact

MARCONI Delfzijl
Petra Dankers
Project Manager

Partners

Ecoshape is opdrachtnemer van de gemeente Delfzijl, waarbij Ecoshape het onderzoek uitvoert naar de kwelderontwikkeling. Het Waddenfonds draagt bij aan dit onderdeel 'kennisontwikkeling kwelderaanleg'. Het overige bedrag financieren de EcoShape-partners zelf.