English en Menu

Voor de kust van Delfzijl legt EcoShape kwelders aan met zand en slib uit de lokale omgeving. Deze plek is een testlocatie om kennis over succesvolle natuurlijke kwelderontwikkeling te vergroten.

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging.

Doel

Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is kwelders te herstellen door hergebruik van slib. De waterkwaliteit verbetert en tegelijk wordt een natuurgebied gecreeërd dat bijdraagt aan de waterkwaliteit, ecologie, kustveiligheid en aantrekkelijkheid van de kust.

Onderzoek

In proefvelden experimenteren we met verschillende percentages slib, verschillende types golfremmende structuren zoals dammetjes en keileem en het inzaaien of benutten van de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad om kweldergroei te stimuleren.

Kwelderontwikkeling Marconi Delfzijl 2

Impressie van het kwelderlandschap bij Delfzijl

Resultaten

De proef levert kennis op over de manier waarop kwelders vanuit lastige omstandigheden kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld.

Marconi Buitendijks

De gemeente Delfzijl is opdrachtgever. Het project maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘Marconi Buitendijks’. De ontwikkeling geeft antwoord op een aantal grote vraagstukken waarmee de gemeente te maken heeft: krimp, zeespiegelrijzing in combinatie met bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard.

Contact

MARCONI Delfzijl
Petra Dankers
Project Manager

Partners

Ecoshape is opdrachtnemer van de gemeente Delfzijl, waarbij Ecoshape het onderzoek uitvoert naar de kwelderontwikkeling. Het Waddenfonds draagt bij aan dit onderdeel 'kennisontwikkeling kwelderaanleg'. Het overige bedrag financieren de EcoShape-partners zelf.