Vacature Programmadirecteur/directrice Nationaal Groeifonds programma NL2120

Programmadirecteur/directrice Nationaal Groeifonds programma NL2120

Heb jij ruime ervaring in het stimuleren en ondersteunen van onderzoek en innovatie in het veld van Nature-Based Solutions (NBS)?  En ben jij daarbij iemand die de missie, visie en inhoud kan uitdragen? Wij zoeken een programmadirecteur/directrice voor het Nationaal Groeifonds programma NL2120. Ben jij de empathisch manager en het boegbeeld die wij zoeken?

Wat kan je verwachten als programmadirecteur/directrice

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en resulterende afnemende economische gebruiksruimte vormen een toenemende bedreiging voor de welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties Nederlanders. Er zijn fundamentele aanpassingen nodig in ons landgebruik en bodem- en waterbeheer. Om ons verdienvermogen te behouden en vergroten, en ook in de toekomst veilig en gezond in Nederland te kunnen wonen en werken. In deze transitie zullen Nature-Based Solutions (NBS, integrale oplossingen die de kracht van de natuur inzetten voor o.a. het toekomstbestendig reduceren van klimaat- en milieuproblemen) een belangrijke rol vervullen, zoals ook internationaal wordt erkend.

Het Nationaal Groeifonds programma NL2120 bouwt de kennis op die benodigd is om de toepassingsmogelijkheden van NBS beter te onderbouwen ten opzichte van andere maatregelen en de schaalsprong te behalen bij bewezen effectiviteit (zoals bij peilverhoging in bodemdalingsgebieden, en vergroten sponswerking in stedelijk gebied). NL2120 voert 5 programmalijnen uit, waarin op hecht verbonden manier fundamentele en praktijkgerichte NBS kennis wordt opgebouwd en gevalideerd op fysisch-ecologisch, sociaaleconomisch en institutioneel gebied. Deze kennis is nodig voor het kunnen beoordelen, ontwerpen en implementeren van effectieve NBS.

Jouw rol als verbindende manager van het innovatieve RD&I programma NL2120 bestaat uit:

 • Programmamanagement: jij bent eindverantwoordelijke voor het NL2120 programma incl. rapportage en subsidiebeheer en risicomanagement. Jij zorgt dat doelen gehaald worden, en dat er een goede samenhang is. Met een coachende managementstijl, bevorder je de samenwerking en synergie in het Programma Management Team (PMT);
 • Sturen op maximale impact van het kennis- en innovatieprogramma en stroomlijnen van het relatiebeheer met NL2120 stakeholders (I&W/LNV/NGF; consortiumpartners; derden) en stakeholders die niet tot het NL2120 consortium behoren;
 • Externe vertegenwoordiging: boegbeeld van het NL2120 programma en externe representatie – in afstemming met voorzitter Stuurgroep en directeuren NL2120 partners;
 • Verantwoording en voortgangrapportages naar het Nationaal Groeifonds;
 • Secretaris Stuurgroep: voorbereiding besluitvorming, verzorgen stukken en verslaglegging.

Wat neem je mee als programmadirecteur/directrice?

 • >10 jaar ervaring in (het stimuleren en faciliteren van) onderzoek en innovatie in het NBS-veld en met hart voor natuur. Ervaring in een relevante bedrijfsmatige omgeving. Daarnaast is ervaring in het werken met brede stakeholder groepen en in samenwerken met de overheid is een pre;
 • Track-record in effectief te opereren in een complexe publiek-private omgeving met een grote verscheidenheid aan stakeholders (maatschappelijk, overheid, bedrijven, academisch);
 • Track-record in co-creatie: met verschillende partijen samen doelen behalen;
 • Kennis van en ervaring met professioneel programma- / projectmanagement. Kennis van en ervaring met beheer en verantwoording overheidssubsidies;
 • People manager, in staat om divers team te leiden (deels gedetacheerd door partners. Jij hebt oog voor verschillende perspectieven en belangen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Detachering bij Stichting EcoShape (0.6 fte), voor periode van 5 jaar met uitzicht op verlenging met nog eens 5 jaar;
 • Remuneratie: gebonden aan randvoorwaarden gesteld door subsidievoorwaarden I&W.

Geïnteresseerd?

Heeft deze vacature jouw interesse gewekt en sluiten jouw kwaliteiten aan bij het functieprofiel? Solliciteer dan door uiterlijk 28 april je CV en motivatiebrief/video op te sturen naar [email protected]. Gesprekken met de Sollicitatiecommissie vinden plaats op dinsdag 16 mei. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Stefan Aarninkhof (Directeur EcoShape, [email protected]) of tot 15 april met Arjan Berkhuysen (vertegenwoordiger NL2120 Stuurgroep, [email protected]).

Het NL2120 consortium

Het NL2120 consortium bestaat uit Stichting Ecoshape (samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, NGO’s en bedrijfsleven, waaronder Arcadis, Boskalis, HKV, RHDHV, Sweco, Van Oord, Wittenveen+Bos), de provincie Friesland, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, DRIFT, Stichting Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, TU Delft, TU Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks natuurorganisaties (ARK Rewilding Nederland, St De Noordzee, IUCN-NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieu Federaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en het WNF) en  vertegenwoordigers beroepsonderwijs CoE Delta Platform, CoE Groen en CIV Groen (Hogeschool van Hall Larenstein & HZ UAS).