Pilot Houtribdijk

De pilot zandige vooroever Houtribdijk is een proef met een innovatieve manier van dijkversterking. Voor de bestaande dijk is een grote hoeveelheid zand gestort en beplant met verschillende soorten vegetatie.

Deze vooroever vermindert de golfslag tegen de dijk, waardoor deze helemaal niet of minder zwaar belast wordt. De dijk zelf hoeft daardoor niet versterkt te worden. Een zandige vooroever is op veel plaatsen goedkoper in aanleg en onderhoud dan een traditionele dijkversterking. Bovendien is het duurzamer en geeft het extra mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden van een gebied.

Onderzoeksrapporten

De pilot liep van 2014 tot en met 2018. Download de samenvatting van de resultaten en de volledige onderzoeksrapporten hieronder.

Kennisproducten zijn eerst getoetst op kwaliteit en daarna vastgesteld door een stuurgroep waarin zowel RWS als EcoShape vertegenwoordigd zijn. Deze verworven inzichten zijn actief gedeeld met de omgeving.
De informatie op deze website is vrij te gebruiken. De informatie is bedoeld als indicatie en niet als advies. Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik en interpretatie van de informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon onderaan deze pagina.

Pilot Houtribdijk

Doel

Een versterking van een bestaande dijk met een zandige vooroever is aan de (zee)kust al vaker toegepast. Maar voor andere omstandigheden, zoals in meren, was behoefte aan kennis om de onzekerheid over dit soort toepassingen te verkleinen. Wat is het effect is van golfslag op het voorland, wat is de invloed van natuurontwikkeling op de stabiliteit van de vooroever en welke locaties geschikt zijn om een vooroever aan te leggen? De pilot heeft voor een belangrijk deel antwoord gegeven op deze vragen.

Aanpak

Voor de pilot is in de zomer van 2014 een circa 400 m lange proefsectie aangelegd, bestaande uit circa 70.000 m³ zand, variërend in breedte en hoogte. De proefsectie wordt aan één zijde begrensd door een loodrecht op de dijk aangebrachte damwand om zo een in de lengterichting stabiel proefvak te krijgen. De proefsectie is in het voorjaar van 2015 deels beplant met verschillende soorten vegetatie. Zo kunnen diverse situaties tegelijkertijd op hun effectiviteit worden onderzocht. In 2018 is de pilot afgerond.

Kennis uit pilot waardevol voor versterking Houtribdijk 1
Henk Meuldijk (Rijkswaterstaat) is enthousiast over de pilot
Meuldijk is projectleider van de versterking Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, die Rijkswaterstaat in 2018-2019 over een lengte van 25 kilometer met zand verstevigt. De pilot levert waardevolle kennis op voor zijn project.
Pilot Houtribdijk 2
Infographic van de pilot

Onderzoek

De proefsectie is vier jaar gemonitord. Waterstanden en golfaanval zijn continu gemeten. Camera’s maakten elk uur een opname (zie de time lapse film hieronder). De bodemligging is meerdere keren per jaar ingemeten.

Rotatie van de oever
Timelapse beelden van de pilot tonen hoe de oever van de proefsectie zich sinds de aanleg aanpast aan de heersende golfrichting.

Contact

Pilot Houtribdijk 3
Henk Steetzel
Project manager
[email protected]